‘Trading Futures’ is een voorstel voor de geleidelijke transformatie van een monofunctionele Amsterdamse kantorenwijk naar een levendig stadsdeel. Hierbij is ingezet op herontwikkeling van het gebied door de projectie van een fijnmaziger stedenbouwkundig raamwerk. Dit genereert zowel kwaliteit op korte termijn als ontwikkelkansen - via kleinschalige ruilverkaveling en het ontkoppelen van belangen - op de lange termijn. Dit met het oog op financiële haalbaarheid; niet alleen voor de gemeente, maar juist ook voor de eigenaars-investeerders in het gebied.
Titel:
Trading Futures
Opdrachtgever:
Gemeente Amsterdam in het kader van Europan 11
Jaar:
2011
Auteurs:
Corine Erades, Jelte Boeijenga, Joost Brands, Niels Tilanus
Status:
Bijzondere Vermelding
‘Trading Futures’ is een ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor kantorenlocatie Amstel III in Amsterdam. Dertig procent van het kantooroppervlak staat leeg; de helft hiervan structureel. Het terrein is een monofunctioneel, indifferent veld van kantoren zonder verblijfskwaliteit, ontmoetingskansen, voorzieningen of ruimte voor bezoekers. Eigendom is sterk gefragmenteerd en veel eigenaars – veelal beleggers – bezinnen zich op een strategie. Alle vastgoedeigenaars hebben echter hun eigen problematiek, specifieke belangen maar ook een eigen ondernemersstijl. Zij moeten ieder voor zich de kans krijgen om leegloop en waardedaling op hun eigen manier, op hun eigen tempo, te lijf te gaan. ‘Trading Futures’ is een ontwikkelstrategie die risico’s beperkt en onderlinge afhankelijkheden minimaliseert, zowel ruimtelijk, financieel als organisatorisch. Voor deze ontwikkelstrategie wordt de meest elementaire bouwsteen van de stedenbouw – de straat – gecombineerd met een beproefde methode uit de Nederlandse planningsgeschiedenis: de ruilverkaveling. De ruilverkaveling is het organisatorisch kader voor de ontwikkelstrategie. Om een fijnmaziger openbare ruimte mogelijk te moet het ruimtelijke ‘slot’ van Amstel III open worden gebroken. In een gezamenlijke, niet monetaire handeling brengen pachters hun pachtrechten in om deze te herverdelen tot nieuwe kavels. En dit niet om de komende jaren te opereren vanuit een gezamen¬lijke gebiedsexploitatie in onderlinge afhankelijkheid, maar om juist onafhankelijk van elkaar te kunnen opereren. Iedere pachter kan daarna, op eigen tempo, de eigen, individuele (financiële) strategie volgen. De ruilverkaveling is een eenvoudige administratieve handeling waarbij er tegelijk niets wijzigt – vierkante meters en aantal parkeerplaatsen kunnen gelijk blijven – en tegelijk alles van richting kan veran¬deren. De ruilverkaveling biedt een nieuw perspectief voor een stadsdeel dat langzaam mag groeien en transformeren over tijd. Een groeiproces waarvoor de huidige situatie, zowel in programma als ruimte maatgevend is. Met dit voorstel wordt niet het Amsterdamse probleem van de kantorenleegstand opgelost, maar geven we Amsterdam wel de kans om hier een stadsdeel te creëren dat langzaam mag groeien over tijd, zonder investeringen in dure infrastructuur en zonder hypotheek op de toekomst.